اینورتر

سانترنو

سافت استارتر

شرکت فراز کنترل نماینده رسمی شرکت سامان گستر در زمینه فروش تجهیزات برق صنعتی (کنترل کننده های دور موتور AC,DC ، سافت استارتر و الکتروموتور در سطوح ولتاژی LV,MV ، انرژی بادی و خورشیدی) برند SANTERNO میباشد.

سافت استارتر:

ASAB

سری ASAB راه انداز های پیشرفته دیجیتالی مناسب برای موتور هایی با توان7kWتا800kW می باشند. راه انداز های نرمASAB با ایجاد سیستم حفاظتی مناسب برای رنج گسترده ای از موتور ها سبب عملکرد قابل اطمینان در کاربردهای مختلف می شوند

سافت-استارتر-اساب

ASA
Soft start/stop static starters for three-phase asynchronous motors


سـری ASA راه اندازهـای پیشـرفته دیجیتالی مناسـبی بـرای موتورهایی با تـوان 5.5kw تا 600kw مـی باشـند. راه اندازهـای نـرم ASA با ایجاد سیسـتم حفاظتی مناسـب بـرای رنج گسـترده ای از موتورهـا سـبب عملکـرد قابل اطمینـان درکاربردهای مختلف می شـوند.

سافت-استارتر-اسا