خدمات ما

پیمانکاری

شرکت فراز کنترل در این شاخه با ایجاد هماهنگیهای لازم با شرکتهای برق منطقه ای و توزیع برق و دعوت از کارشناسان این ادارات و پس از عقد قرار داد خرید انرژی ضمن تبادل نظر با کارشناسان مربوطه اقدام به ساخت و تجهیز پست پاساژ مینماید. این شرکت برای راحتی کارفرما عملیات احداث پست-پاساژ را میتواند در دو گزینه کاملا متفاوت اجرا نماید: اجرای پست بصورت کلید در دست TURN KEY در این حالت شرکت انجام کلیه عملیات اعم از گود برداریهای لازم –ساخت بنای اصلی –خرید مصالح ساختمانی –خرید تجهیزات برقی و تجهیز پست و نهایتا برقدار نمودن پست را بعهده میگیرد.

اجرای پست بدون عملیات ساختمانی

در این حالت شرکت انجام کلیه امور ابنیه را به کارفرما واگذار مینماید ولی نظارت برساخت را بعهده میگیرد و در نهایت عملیات برقی را انجام میدهد.

در این حالت نیز شرکت به دوصورت کاملا متفاوت ارائه خدمت مینماید

خرید لوازم بعهده کا

خرید لوازم بعهدهارفرم شرکت

که در حالت اول شرکت نظارت کامل بر خرید را بعده میگیرد .

پیمانکاری
اجرا-ترانس
اجرا-سینی-کابل
اجرا-کابل-کشی